Державний концерн "Ядерне паливо"

08:30 – 17:30

Пн-Пт

01601, Україна,

м. Київ, вул. Хрещатик, 34

(044) 224-58-01

Проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна

01.08.2018

ІНФОРМАЦІЯ ДК «Ядерне паливо»

щодо проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного майна

Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження:

Державне нерухоме майно - нежитлові приміщення загальною площею 86,4 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі (далі – Будинок), реєстровий номер майна 36282830.1.ДЮФИЖБ004, що перебуває на балансі Державного концерну «Ядерне паливо», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34. Будинок, приміщення якого надаються в оренду, наказом Управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища від 18.03.1999 №16 занесений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва. Будинок розташовується на території пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 №757, охоронний №927-Кв).

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на 30.04.2018 становить 2 735 420,00 грн. без урахування ПДВ.

Орган уповноважений управляти об’єктом оренди -  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

 

Основні умови конкурсу:

 • Стартова плата за базовий місяць оренди (травень 2018 р.) становить без урахування ПДВ – 10 679,95 грн.;

 • Мета використання: розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (орендна ставка не більш як 50 кв.м - 3 %, для частини площі, що перевищує 50 кв.м – 7%);

 • Розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат, 64 079.70 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії, згідно постанови КМУ від 31.08.2011 №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок проведення конкурсу);

Реквізити рахунку та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):

Одержувач – Державний концерн «Ядерне паливо»;

Рахунок одержувача – 26002434188;

код одержувача 36282830;  

банк одержувача -  АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві;

код банку одержувача 380805;

призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень, площею 86,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, без ПДВ;

 • Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах платою є початковою орендною платою;

 • Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;

 • Строк оренди 2 роки 11 місяців;

 • Будинок, приміщення якого надаються в оренду, наказом Управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища від 18.03.1999 №16 занесений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва. Будинок розташовується на території пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 №757, охоронний №927-Кв);

 • Орендар повинен забезпечити збереження орендованого майна – щойно виявленого об’єкта культурної спадщини (за видом – архітектура) відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору, укладеного між орендодавцем та Управлінням охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації від 24.06.2015 №3156, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

 • Орендар має право використовувати нежитлові приміщення виключно у відповідності до вимог охоронного договору;

 • Орендар повинен безперешкодно допускати представників органу охорони культурної спадщини КМДА та орендодавця для здійснення контролю за виконанням правил утримання щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та перевірки виконання умов охоронного договору;

 • Оренда без права приватизації та суборенди;

 • Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності договору оренди, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників);

 • Орендна плата перераховується до державного бюджету та орендодавцю у співвідношенні 30 % до 70 % відповідно щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням щомісячного індексу інфляції;

 • Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди орендар повинен укласти з орендодавцем, як балансоутримувачем орендованого майна, договір про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, в якому обов’язково передбачити відшкодування витрат з плати за користування земельною ділянкою;

 • У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору оренди після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, договір вважається продовженим на той самий строк  і на тих самих умовах, які були передбачені договором оренди, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною договору оренди, при обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди;

 • Поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця;

 • Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, зроблених Орендарем за згодою Орендодавця, компенсації не підлягає;

 • Здійснювати поточний ремонт або невід’ємні поліпшення орендованого Майна з обов’язковим дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини № 3156 від 24.06.2015, укладеного між Управлінням охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та Орендодавцем;

 • Компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів після укладення договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди (за наявності підтверджувальних документів);

 • Протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку майна (франшиза безумовна – 0%) на користь орендодавця, як балансоутримувача, і протягом 5 днів після страхування надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення про сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим;

 • На момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок, підписаний між орендодавцем та переможцем конкурсу щодо стану майна;

 • Переможець конкурсу (або уповноважена ним особа) після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди;

 • У разі відмови від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна, переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні 30% до державного бюджету та 70% орендодавцю;

 • У разі невиконання обов’язку щодо повернення майна, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної щомісячної орендної плати за користування майном за весь час прострочення до підписання акта приймання-передавання (повернення), який підтверджує фактичне повернення орендованого майна;

 • Сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання;

 • У разі порушення переможцем конкурсу строку повернення проекту договору оренди відповідно до пункту 30 Порядку проведення конкурсу, сплачений ним гарантійний внесок не повертається;

 • У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і орендодавцю, у співвідношенні 30% до державного бюджету та 70% орендодавцю відповідно;

 • Гарантійні внески протягом семи робочих днів з укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу;

 • У разі, коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом 5 пункту 4 Порядку проведення конкурсу, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників;

 • У разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.

 

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв’язку з ним;

документи, які підтверджують гарантійний внесок;

письмову згоду претендента щодо виконання умов охоронного договору;

інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

 

Конкурс буде проведено об 11-00 годині на 15 календарний день після дати опублікування цієї інформації у газеті “Відомості приватизації” за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, Державний концерн «Ядерне паливо», каб. 507.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 години останнього дня (кабінет 507). Заява з документами на участь у конкурсі приймається у конверті з написом “На конкурс”, з зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа) , відбитком печатки, щодня з 09-00 до 17-00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 09-00 до 16-00, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, Державний концерн «Ядерне паливо», каб. 507.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників  конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу (каб. 507). Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 №906 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні щодня з 09-00 до 17-00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 09-00 до 16-00 за місцем його розташування.  

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у Державному концерні «Ядерне паливо» за тел.(044) 224-57-70Вгору